ÇEVRE SAĞLIK TEKNİSYENLERİ NEDEN İŞ BULAMIYOR?

İlk başta Çevre Sağlığı Teknisyeni'nin tanımını yapalım:

Çevre sağlığı teknisyeni: Her türlü yerleşim yerinde toplum sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen, kontrol altına alan, iyileştirme çalışmalarını uygulayan ve uygulanmasını sağlayan, bu amaçla atıklar, kemiriciler, vektörler, su, gıda, hava, konut, endüstri  ve toplu yaşanılan yerlerin sağlık kontrolünü yapan, ruhsatlandırma işlemleri ile zararsızlaştırma metot ve tekniklerini uygulayan nitelikli kişilerdir. 

GÖREVLERİ
 • Çalıştıkları bölgenin, görevleri ile ilgili kroki, plan ve çevre sağlığı haritalarını çizmek,
 • Görevi ile ilgili yazışma, raporlama, dosyalama, arşiv ve istatistiki çalışmaları yapmak,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre her türlü içme ve kullanma sularının sağlıklı olup olmadıklarının kontrolünü yapıp tekniğine uygun numune (su numunesi) alarak ilgili birimlere göndermek, kirli suların ıslahı için gerekli önlemleri almak.
 • Suları dezenfekte ederek bakiye klor tespiti yapmak, su kaynaklarının etrafında oluşturulan koruma bandının mesafesine karar vermek ve su kaynaklarının debisini ölçmek,
 • Türk gıda kodeksi mevzuatına (bunu araştırın) göre gıda maddelerinin denetimini yapmak, gıda maddelerinin tekniğine uygun numune alarak ilgili birimlere göndermek, gıda maddesi üretilen, satılan, depolanan yerlerin sağlık koşullarına uygunluğunu ve bu tür yerlerde çalışanların sağlık koşullarına riayet edip etmediklerini kontrol etmek,
 • Umumun yiyip, içtiği, konakladığı yerler, eğlenmesine özgü yerler(düğün salonları, barlar, eğlence kulüpleri), konutlar iş yerleri ve okulların sağlık koşullarına uygunluğunu tespit ermek ve sağlığa zararlı durumların düzeltilmesi amacıyla ilgili birimlere bilgi vererek sonuçlarını takip etmek,
 • Cezaevleri, havaalanları, limanlar, kara nakil vasıtalarını çevre sağlığı yönünden kontrol etmek ve sağlık koşullarına uygunluğunu sağlamak,
 • Halka açık olan yerler ile gayrı sıhhi müesseselerin (kasaplar, manavlar, balıkhaneler) açma, kapama, kontrol ve ıslahı ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Gayrı sıhhi müesseseler ve iş yerlerini (lokantalar, fırınlar, pastahaneler) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince zaman zaman denetlemek, gereken raporları düzenlemek,
 • İnsana hastalık bulaştıran her türlü kemirici ve vektörler için yapılması gereken mücadele işlerini yaptırmak ve yapılmasını kontrol etmek,
 • Mevzuat hükümlerine uygun olara ölülerin bir yerden başka bir yere taşınmasına dair yönetmelik hükümlerine göre mezarlık olarak seçilecek yerin uygun olup olmadığına karar vermek,
 • Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde yapılacak foseptik çukurlarının yerini ve vasıflarını tespit etmek,
 • Hava kirliliği ölçümü yapmak, hava kirleticilere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Toprağı ve suyu kirletici faktörlere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Endüstriyel katı ve sıvı atıkların sağlıklı bir şekilde izole edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, alınmayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapmak,
 • Enfeksiyon hastalıklarının kaynağını bulma ve koruyucu tedbirler alma yönünden epidemiolojik araştırmalar yapmak,
 • Çevre sağlığı, bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile sosyal hastalıklardan korunma konusunda halkla iş birliği yapmak ve bu konularda onları toplu olarak ya da tek tek bilgilendirmek,
 • Çevre sağlığı ile ilgili hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için kamu, özel, gönüllü kurumlarla iş birliği yapmak,
 • Sağlık ekibi içersinde aktif rol alıp çevre sağlığı teknisyenliği hizmetlerini yürütmektir.
KAYNAK:(EARGED) Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

    Bu kadar çok iş alanı olan Çevre Sağlığı teknisyenleri iş bulamıyor. Gelecekte insanoğlunun en çok karşılaşacak olan toplumsal sorunlardan bir tanesi çevre kirliliği olacaktır. Bu kadar çok çevre kirliliği, sanayinin fazla olması, katı atık depolama tesislerinin (önümüzdeki yıllarda) sayısının artması, Küresel Isınmanın artık geri dönümü mümkün olmayacak kadar ileri gitmesiyle çevre sağlığı teknisyenlerine ihtiyaç o kadar çok artacak ki, o zaman şunu diyeceekler "aaa keşke biz bunları daha önceki yıllarda iyi eğitseydik veya bu alanda daha çok girişimlerde bulunsaydık..."dicekler. Bu ülkede her ne kadar savcı, polis, avukat, bilgisayar mühendisi, inşaat tekniyeni/mühendisi, hakim varsa ve önemliyse; çevre sağlığı teknisyenleri de bir o kadar önemlidir. Çünkü çevre sağlığı teknisyenleri/teknikerleri'ne ihtiyaç çok olacak ileriki yıllarda. Bunun farkındalar belki ama bir şey yapmadıktan sonra istediğin kadar farkında ol ne işe yarar öyle değil mi! Benim burada anlatmak istediğim olay eğer bir çevre kirliliği, küresel ısınma varsa ve bu gelecekte veya şimdi insanlara zarar verecekse bu alanda belli bir şeyler yapmanın zamanı geldi, hatta geçiyor bile... Umarım sorunları anlatabilmişimdir...

Hiç yorum yok: